Intro

Vi på LTP Säkerhetsteknik samlar in data i olika former för att kunna fullfölja vårat åtagande gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner. Insamlingen av data sker enligt de krav som ställs i GDPR förordningen (General Data Protection Regulation).
Vi är noga med att alltid se till så att personuppgifter lagras på ett säkert sätt och vi har interna rutiner och tekniska skyddsåtgärder som gör att ingen kan ta del av uppgifter om det inte finns tillräckliga skäl för det.
Vi vill att alla våra kunder och anställda ska känna sig trygga i att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder.

Kundregister

Vårat kundregister används för att vi på LTP Säkerhetsteknik ska kunna leverera det som är överenskommet mellan dig som kund och oss som organisation. I dessa kundregister registreras kontaktpersoner på företag & i vissa fall uppgifter om dig som köper våra varor & tjänster i egenskap av privatperson. Personuppgifter som kan lagras hos oss är namn, e-post, telefonnummer, adress och ev. faktureringsuppgifter. Dessa uppgifter räknas som personuppgifter. Kundregistret ligger i vårat arbetsordersystem, Mobigo som ligger på en skyddad server hos oss.
Rättslig grund för lagring: Avtal med kund, samtycke & berättigat intresse. Efter avslutat samarbete/avtal så raderas alla personuppgifter som ligger i kundregistret. 

Anställningsprocess

En anställningsprocess är perioden från att någon söker arbete hos oss, under hela provanställningsperioden och till dess att de blir anställda eller inte. Under denna process behöver vi lagra personuppgifter. I anställningsprocessen lagrar vi namn, e-post, telefonnummer, ev. anställningsnummer, adress & bankkontonummer för löneutbetalning. Rättslig grund för lagring: Avtal mellan anställd & organisationen samt rättslig förpliktelse. Processen är nödvändig för att fullfölja anställningsavtalet och de rättsliga förpliktelserna i LAS.
Gallring av personuppgifter sker efter 6 månader från sista kontakt i fallet där anställning inte påbörjats. Vid provanställning gallras uppgifter vid provanställningens slut.
Alla våra anställda behöver godkänna att vi tar del av polisregisterutdrag i egenskap av säkerhetsföretag och anläggarfirma inbrottslarm. I dessa ingår även personuppgifter. Dessa faller under samma principer som övriga personuppgifter.

Rättigheter för dig som har personuppgifter hos oss

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag kostnadsfritt.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullfölja ett avtal eller om annan svensk/europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det har lagligt stöd av berättigat intresse. Om du inte håller med om det berättigade intresset eller tycker att det är felaktigt så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har också rätt att när som helst dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen eller invända mot direktmarknadsföring.


LTP Säkerhetsteknik AB

Tel: 08-120 191 80
E-post: info@ltpab.se

Kontaktperson

Kameraövervakning bostadsrättsföreningar

Mathias Degrander
Dataskyddsansvarig

Tel 08-41006707
E-post mathias.degrander@ltpab.se

Våra tjänster

Schneider brandlarm
Hemlarm bostadsrättsföreningar